HeaderLogo
Anmälan till årsstämma i Lindab International AB den 29 april 2020 kl. 15.00 på Hotel Skansen, kongressen
Anmälan
Privatpersoner anmäler sig genom att ange sina uppgifter i nedanstående rutor och välja "Anmäl". Privatpersoner kan även anmäla sig per telefon 0431-850 00 eller per post till följande adress: Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19) Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har vissa försiktighetsåtgärder vidtagits inför årsstämman. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

• Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av denna möjlighet. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och information om hur ett ombud utses finns tillgängligt på, www.lindabgroup.se.

• Externa gäster bjuds inte in.

• Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.

• Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

• Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer, www.folkhalsomyndigheten.se.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Lindab International AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets webbplats, www.lindabgroup.se.

Ombud - aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftligt daterad fullmakt för ombudet, mer information i kallelsen rörande ombud på bolagets hemsida med adressen www.lindabgroup.com samt anmäla sig per telefon 0431-850 00 eller per post till följande adress: Lindab International AB, "Årsstämma", 269 82 Båstad.

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se - bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Personnummer (ååmmddnnnn)
Förnamn/Efternamn
Telefonnummer dagtid
(även riktnummer)
E-post
(Bekräftelse på anmälan skickas till e-postadressen)
• obligatoriska fält
Antal biträden   0   1   2
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Biträde (Förnamn, Efternamn)
Deltagarkort
Personliga deltagarkort skickas ut till er ett par dagar före Årsstämman

Computershare AB administrerar registreringen på uppdrag av Lindab International AB. De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.
BottomLogo